DEMİR LEVHA SACLARI

Demir Levha Saclar (Kg/m)

 

 

 
Kalınlık (t)
EBAD
EBAD
 
Kalınlık (t)
EBAD
 
EBAD
 
EBAD
 
 
 
En ve boy (mm)
En ve boy (mm)
 
En ve boy (mm)
En ve boy (mm)
 
En ve boy (mm)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
mm
1000x2000
1500x5000
 
mm
1000x2000
1500x5000
 
1500x8000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.40
6.400
 
 
10
160.000
720.000
 
1.280.000
 
 
 
0.45
7.200
 
 
11
176.000
792.000
 
1.408.000
 
 
 
0.50
8.000
 
 
12
192.000
864.000
 
1.536.000
 
 
 
0.60
9.600
 
 
13
208.000
936.000
 
1.664.000
 
 
 
0.70
11.200
 
 
14
224.000
1.008.000
 
1.792.000
 
 
 
0.75
12.000
 
 
15
240.000
1.080.000
 
1.920.000
 
 
 
0.80
12.800
 
 
16
256.000
1.152.000
 
2.048.000
 
 
 
0.90
14.400
 
 
17
272.000
1.224.000
 
2.176.000
 
 
 
1
16.000
 
 
18
288.000
1.296.000
 
2.304.000
 
 
 
1.20
19.200
 
 
19
304.000
1.368.000
 
2.432.000
 
 
 
1.25
20.000
 
 
20
320.000
1.440.000
 
2.560.000
 
 
 
1.50
24.000
 
 
22
352.000
1.584.000
 
2.816.000
 
 
 
2
32.000
 
 
25
400.000
1.800.000
 
3.200.000
 
 
 
2.25
36.000
 
 
28
448.000
2.016.000
 
3.584.000
 
 
 
2.50
40.000
 
 
30
480.000
2.160.000
 
3.840.000
 
 
 
2.75
44.000
 
 
32
512.000
2.304.000
 
4.096.000
 
 
 
3
48.000
216.000
 
35
560.000
2.520.000
 
4.480.000
 
 
 
3.50
56.000
252.000
 
40
1.280.000
5.760.000
 
10.240.000
 
 
 
4
64.000
288.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.50
72.000
324.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
t
 
 
 
 
 
 
 
5
80.000
360.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6
96.000
432.000
 
 
 
 
 
 
 
b
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7
112.000
504.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8
128.000
576.000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9
144.000
648.000